Algemene Voorwaarden

(scroll naar beneden voor het privacy beleid en de huurvoorwaarden voor een drumstel)

Onderstaande algemene voorwaarden vormen een overeenkomst waaraan de gebruiker zich verbindt als hij/zij accepteert gebruik te maken van de diensten van onlinedrumles.nl. De diensten benoemd in dit document zijn ontwikkeld door Onlinedrumles.nl, gevestigd aan de Grote Waard 15, 2675BX Honselersdijk.

De diensten van onlinedrumles.nl

 • De diensten van onlinedrumles.nl bestaan uit:
  • Het toegang bieden tot drumles video’s. Dit is uitsluitend voor privégebruik bedoeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de gebruiker.
  • Het verhuren van drumstellen. Zie hiervoor de huurovereenkomst.
  • Het aanbieden van fysieke drumlessen die worden verzorgd door Leondrums, moederbedrijf van Onlinedrumles.nl
 • Gebruikers van onlinedrumles.nl hebben toegang tot de diensten van onlinedrumles.nl zolang zij een actief abonnement hebben.

Prijzen en betalingen

 • Gebruikers hebben toegang tot de diensten van onlinedrumles.nl in ruil voor de betaling van het vastgestelde abonnementsgeld.
 • Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan de abonnementstermijn geïncasseerd gedurende een onbepaalde periode, tot de gebruiker het abonnement opzegt.
 • De abonnementstermijn is maandelijks of jaarlijks, naar keuze van de klant.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen worden uitgevoerd via creditcard of bankrekening, of via een andere betalingswijze waarmee onlinedrumles.nl akkoord gaat.
 • Het afsluiten van een abonnement op Onlinedrumles.nl’s diensten verloopt via de website van Onlinedrumles.nl.
 • Prijzen zijn exclusief eventuele kosten voor gegevensverkeer die de mobiele provider de klant oplegt, overeenkomstig het contract met de provider.
 • Als de betaling meer dan twee keer wordt gestorneerd worden administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
 • Als een betaling wordt gestorneerd kan Onlinedrumles.nl het abonnoment stopzetten tot de betaling is voldaan.
 • De huurovereenkomst voor een drumstel gaat in op het moment dat je op de website een bestelling hebt geplaatst, ongeacht of het drumstel al is opgehaald.

Betaling bij afnemen fysieke drumlessen

 • Voor de abonnementsvorm met een fysiek drumles geldt dat de betaling voor de fysieke les in de abonnementsvorm is meegenomen:
  – in het geval van maandelijkse les in één betalingstermijn.
  – in het geval van tweemaandelijks les in twee betalingstermijnen.
 • Het abonnementsgeld dient ook betaald te worden indien het lid, om wat voor reden dan ook, aan enige les niet deelneemt, tenzij dit anders met LeonDrums wordt overeengekomen.

Wettelijke bedenktijd

 • De gebruiker heeft het recht om terug te komen op het abonnement dat hij heeft afgesloten binnen de wettelijke bedenktijd. Het recht om het abonnement op Onlinedrumles.nl zonder opgaaf van reden te beëindigen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht is van toepassing in de proefperiode, na de registratie van het abonnement.
 • Als de gebruiker wil afzien van zijn aankoop, kan hij dit Onlinedrumles.nl laten weten door binnen de hiervoor vastgestelde termijn zijn abonnement op te zeggen bij “Mijn Account” > “Abonnementen” > het betreffende abonnement bekijken > “Direct opzeggen” te klikken.
 • Als het abonnementsgeld onjuist of onterecht in rekening is gebracht bij de klant, krijgt diezelfde klant binnen 30 dagen zijn geld terug.

Abonnement

 • Een abonnement kan afgesloten worden via de website van Onlinedrumles.nl of via een specifieke aanbieding.
 • Het opgegeven e-mailadres van leden moet correct en actief zijn. De e-mail die Onlinedrumles.nl naar dit adres stuurt ter activering van het abonnement, moet binnen 3 dagen na verzending aangekomen zijn.
 • Onlinedrumles.nl verplicht zich binnen 7 werkdagen, en uiterlijk voor aanvang van de volgende periode, een bevestiging van het abonneeschap naar het e-mailadres te sturen, indien de gebruiker hier een schriftelijk verzoek voor indient.
 • Als je ervoor kiest om met iDeal te betalen, geef je Onlinedrumles.nl toestemming om het maandelijkse of jaarlijkse abonnementsgeld van je rekening af te schrijven door middel van een automatische incasso. Bij het starten van een abonnement met iDeal, doe je een eerste verificatiebetaling van € 0,02 op de website van je eigen bank. Door deze betaling ontvangt Onlinedrumles.nl het bankrekeningnummer waarvan het maandelijks of jaarlijks abonnementsbedrag kan worden afgeschreven. Na de betaling van €0,02 is de cursus in de proefperiode uit te proberen. Als het abonnement niet binnen de proefperiode is opgezegd, zal de automatische incasso van start gaan.

Opzeggen

 • Het opzeggen van het abonnement kan uitsluitend via Onlinedrumles.nl. Ga naar www.Onlinedrumles.nl en log in om het abonnement op te zeggen. Ga naar “Mijn Account” > “Abonnementen” > het betreffende abonnement bekijken > “Direct opzeggen” te klikken.
 • De opzegging moet UITERLIJK de dag voordat het abonnement vernieuwd wordt, uitgevoerd worden. Anders wordt het abonnement automatisch vernieuwd met een volgende periode.
 • Voor de huur van een drumstel wordt een opzeggingstermijn gehanteerd, zoals is beschreven op de huurovereenkomst.

Onlinedrumles.nl’s rechten en verplichtingen

 • Persoonsgegevens worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en bepalingen behandeld en opgeslagen.
 • De content op onlinedrumles.nl is en blijft eigendom van onlinedrumles.nl. De gebruiker betaalt voor de toegang tot de content.
 • Onlinedrumles.nl behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaardes te wijzigen. Gewijzigde prijzen en voorwaardes worden medegedeeld via e-mail. Wijzigingen van voorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerstvolgende aankoop of abonnementstermijn.
 • Onlinedrumles.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewest moment, met of zonder kennisgeving, het lidmaatschap niet aan te gaan, te beëindigen of tijdelijk stop te zetten of het lid toegang tot iedere service te ontzeggen.
 • Onlinedrumles.nl heeft het recht om met leden te communiceren via post, telefoon, sms, mms, social media of e-mail met betrekking tot uitnodigingen of overige zaken betreffende onlinedrumles.nl’s diensten.
 • Onlinedrumles.nl is niet aansprakelijk voor eventuele storingen in het mobiele netwerk.
 • De diensten van Onlinedrumles.nl zijn 24u per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Onlinedrumles.nl kan echter geen garantie geven dat de geleverde diensten altijd zonder fouten en onderbrekingen functioneren. Als er gebreken of onderbrekingen optreden in de dienst, biedt Onlinedrumles.nl de mogelijkheid deze te verhelpen zonder dat dit invloed heeft op de overeenkomst. Onlinedrumles.nl heeft ook het recht om, binnen de grenzen van de redelijkheid, de diensten te onderbreken voor bijvoorbeeld upgrades of servicewerkzaamheden.
 • Onlinedrumles.nl heeft het recht om zijn rechten of verplichtingen volledig of gedeeltelijk, overeenkomstig deze voorwaarde, over te dragen aan een derde.
 • Indien er fysieke lessen worden afgenomen bij LeonDrums, behoudt LeonDrums zich het recht voor het lesrooster ten allen tijde te wijzigen.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

 • De gebruiker gebruikt de lesvideo’s en onlinedrumles.nl’s diensten uitsluitend voor privédoeleinden.
 • De gebruiker mag op geen enkele manier de lesvideo’s of diensten van Onlinedrumles.nl verspreiden door bijvoorbeeld de inhoud te kopiëren of account gegevens uit te lenen of te verhuren.
 • De gebruiker verklaart dat hij niet, volledig of gedeeltelijk, lesvideo’s of andere diensten van Onlinedrumles.nl zal kopiëren, ook niet voor eigen gebruik.
 • De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat zijn registratiegegevens bij Onlinedrumles.nl, waaronder zijn e-mailadres correct en up-to-date zijn.
 • De gebruiker is verplicht zijn e-mailadres bij Onlinedrumles.nl te wijzigen als zijn actieve e-mailadres vervangen wordt.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eventuele recensies of reacties op lesvideo’s of pagina’s op het platform dat Onlinedrumles.nl hiervoor biedt. Deze mogen geen (scheld)woorden of uitdrukkingen bevatten die discriminerend zijn of onnodig beledigend of aanstootgevend.
 • De gebruiker heeft niet het recht om zonder onlinedrumles.nl’s schriftelijke toestemming zijn rechten of verplichtingen beschreven in deze voorwaarden over te dragen.
 • Het is voor gebruikers, zonder schriftelijke toestemming van onlinedrumles.nl, niet toegestaan om les te geven bij andere muziekscholen.

In het geval van fysieke lessen bij LeonDrums

 • In het geval van fysieke drumlessen bij LeonDrums is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een afspraak in te plannen voor het afnemen van de les binnen de gestelde termijn
 • De eerste fysieke les wordt afgesproken door contact op te nemen met leon@leondrums.nl
 • Tijdens de fysieke les wordt een afspraak gemaakt voor de volgende les.
 • Verzuimde fysieke lessen van de cursist(e) kunnen worden ingehaald, mits dit tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of via leon@leondrums.nl is doorgegeven. U maakt zelf een afspraak met de leraar om deze lessen in te halen. Inhaallessen zijn 1 maand geldig en dienen te worden ingepland vóór de fysieke les van de volgende betalingstermijn. Gebeurd dat niet dan komt het recht op de fysieke les te vervallen. Verzette afspraken kunnen niet nog een keer verzet worden.
 • Deelname aan de fysieke lessen geschiedt op eigen risico. Door het lid veroorzaakte schade aan gebouwen, instrumenten, apparatuur etc. is
  voor rekening van het lid of de ouder/verzorger, indien het lid minderjarig is.

Overmacht

 • Onlinedrumles.nl is niet verplicht tot vergoeding of tot welke andere verplichtingen dan ook indien bij Onlinedrumles.nl een defect veroorzaakt is waarvan Onlinedrumles.nl kan aantonen dat daar omstandigheden aan ten grondslag liggen waarop Onlinedrumles.nl geen invloed heeft, of die niet door Onlinedrumles.nl vermeden of overwonnen konden worden.

Contractbreuk

 • Onlinedrumles.nl heeft het recht de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien vermoed wordt dat de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen beschreven in deze overeenkomst.
 • Meningsverschillen tussen Onlinedrumles.nl en de gebruiker zullen partijen eerst trachten op te lossen conform de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst.
 • Indien partijen in geval van een geschil niet tot overeenstemming kunnen komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 • Gebruikers kunnen Onlinedrumles.nl geen andere consequenties opleggen dan die voortkomen uit de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst, tenzij door tussenkomst van de wet.

Privacy beleid

Hiervoor verwijzen we u door naar ons Privacy Beleid.

Huisregels binnen het pand van LeonDrums

In het pand van LeonDrums gelden de volgende huisregels:

1. De leraren / medewerkers dienen met respect te worden aangesproken en behandeld.
2. Het lid dient op tijd te zijn voor de les.
3. Het lid / leerling neemt zelf eigen drumstokken en lesmateriaal (boek) mee naar de les.
4. Tijdens de les wordt er geoefend/gestudeerd. Er wordt niet rondgehangen en oefeningen worden niet overgeslagen tenzij dit niet anders 
kan in verband met blessures e.d.
5. Kauwgom en snoep zijn tijdens de drumles niet toegestaan.
6. Mobiele telefoons en piepers e.d. dienen uit te zijn (evt. in overleg met bijvoorbeeld storingsdiensten enzovoort).
7. Muziekinstrumenten dienen met respect te worden behandeld.
8. Leden dienen elkaar met respect te behandelen; help elkaar!
9. Tijdens de drumles dient het stemvolume normaal te worden gehouden. Geen geschreeuw of hard gepraat.
10. Discussies met de leraar worden niet aangegaan tijdens de groepsles, maar ook niet na privé-les in andermans les. Indien je een 
gesprek wilt met de drumleraar, kun je een afspraak maken via e-mail of telefoon.
11. Als de leraar praat en technieken voordoet, zijn de leden stil.
12. De oefeningen die je hebt geleerd in de les worden thuis herhaald/gestudeerd
13. Er dient rekening gehouden te worden met elkaar en de omgeving. Houd het stemvolume laag binnen en buiten de drumschool.
14. Parkeer uw vervoersmiddel in de daarvoor aangegeven gebieden. Zet de auto niet voor een overheaddeur en houd rekening met de 
buurt bij het wegrijden bij alle vormen van vervoer.
15. Het lid dient zelf zorg te dragen voor zijn/haar meegebrachte spullen. Zoekgeraakte spullen worden niet vergoed.
16. Het is niet toegestaan om de lesruimte te betreden zonder aanwezigheid van de leraar.

Huurvoorwaarden voor een drumstel

 1. Maak een afspraak om het drumstel op te halen.
 2. Koop het product drumstel huren voordat je het drumstel op gaat halen.
 3. De automatische betaling start bij de eerste afname op de website. 
 4. Op dat moment gaat ook het huurcontract in.

Voor het huren van een drumstel is een kopie van het legitimatiebewijs verplicht.

Indien je de huurovereenkomst ontbindt gedurende de ontbindingstermijn van veertien (14) kalenderdagen en OnlineDrumles.nl op jouw uitdrukkelijk verzoek binnen die termijn was begonnen met het verlenen van de Dienst aan jou, dien je aan OnlineDrumles.nl de door haar gemaakte redelijke kosten voor het gebruik van de Dienst te vergoeden.

Betaling

Voor het huren van een drumstel dient een borg te worden betaald. Dit bedrag krijgt u retour aan het einde van de huurperiode, wanneer het drumstel zonder schade is teruggebracht.

Het huurbedrag per maand wordt vooruitbetaald d.m.v. een automatische incasso op de website van OnlineDrumles.nl.

OnlineDrumles.nl is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de door jou verschuldigde vergoedingen. 

Afwijkende betalingsvoorwaarden kunnen voor bepaalde aanbiedingsvormen worden vastgesteld door 

OnlineDrumles.nl.

Indien een incassering door middel van automatische (SEPA) incasso mislukt, zal Onlinedrumles.nl je informeren op welke wijze en binnen welke termijn je het verschuldigde bedrag alsnog moet voldoen.

Indien je niet binnen de bovengenoemde termijn hebt betaald, ben je zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim en heeft OnlineDrumles.nl het recht de verschuldigde bedragen door een derde te laten incasseren. 

Vanaf de datum dat je in verzuim bent, is OnlineDrumles.nl gerechtigd de wettelijke rente over de door jou verschuldigde geldbedragen en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bij jou in 

rekening te brengen. In dat geval ben je deze wettelijke rente en die buitengerechtelijke kosten die in 

redelijkheid zijn gemaakt met een minimum van 40 euro verschuldigd aan OnlineDrumles.nl.

Onlinedrumles.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst en, 

indien van toepassing, de koopovereenkomst, waaronder incasso van achterstallige betalingen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

Termijnen

De minimale huur termijn is 6 maanden.

De huurovereenkomst wordt na afloop van deze minimumduur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de huurovereenkomst is opgezegd tegen het einde van de minimumduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

De huurovereenkomst is strikt persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen aan een ander persoon.

Gebruik

Het gehuurde dient gebruikt te worden zoals het beoogde doel voor houdt. Aanpassen van het drumstel of modelleren van de elektronica is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven door 

OnlineDrumles.nl

Bij schade of gebreken aan het apparaat dient dit gemeld te worden. De reparatie wordt uitsluitend door 

OnlineDrumles.nl uitgevoerd of een door OnlineDrumles.nl aangewezen persoon of instelling.

Overige informatie

Wil je het drumstel voor een kortere periode huren? In dat geval vragen we een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de verhuur van het drumstel.

Wilt u het drumstel overkopen? Vraag dan naar de mogelijkheden