De algemene voorwaarden van Online Drumles

kvkArtikel 1: Definities 

 1. Online Drumles, gevestigd te ‘s-Gravenhage, KvK-nummer 77521757, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  
 5. Proefperiode: de periode voorafgaande aan het afsluiten van een maand- of jaarabonnement.
 6. Maandabonnement: een maandelijks opzegbaar abonnement welke een maand lang toegang tot de lessen van Online Drumles verschaft en welke maandelijks geïncasseerd wordt. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot de koper het abonnement opzegt via de website.
 7. Jaarabonnement: een jaarlijks opzegbaar abonnement welke een jaar lang toegang tot de lessen van Online Drumles verschaft en welke jaarlijks geïncasseerd wordt. Verlenging geschiedt Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot de koper het abonnement opzegt via de website.
 8. Drumstelabonnement: een combinatie van een maandabonnement met het huren van een drumstel. Zie aanvullende bepalingen drumstelabonnement.
 9. De website: https://onlinedrumles.nl/
 10. De branche: e-learning en retail van muziekinstrumenten.
 11.  Verhuurder: Online Drumles
 12. Huurder: de huurder van een drumstel

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 

 1. Betaling van alle vormen van abonnementen zoals genoemd in artikel 1 gebeurt middels automatische incasso, waarbij de koper één periode vooruit betaalt.
 2. Betaling van fysieke producten die opgehaald, geleverd, of gedownload worden, geschiedt middels digitale betaling in de webshop. 
 3. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 4. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. De incassokosten en administratiekosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes (hieronder inbegrepen pagina’s op de website) zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. In het geval van een drumstelabonnement is het terugsturen van het drumstel voor rekening van de koper. Ophalen van het drumstel is mogelijk tegen een tarief van €60 euro inclusief btw. 
 2. Voor het jaarabonnement strekt de termijn van het herroepingsrecht vanaf het moment van incasseren. Inclusief proefperiode is de gehele termijn daarmee 28 dagen.
 3. Voor het maandabonnement strekt de termijn het herroepingsrecht vanaf het moment dat de proefperiode start.
 4. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die verkoper redelijkerwijs niet terug kan nemen in verband met hygiëne, zoals koptelefoons.

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   
 2. Lid 1 is inclusief de verantwoordelijkheid voor het terugzenden van het drumstel bij het opzeggen van een drumstelabonnement, waarvan de kosten eveneens voor koper zijn.

Artikel 7: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper financieel te compenseren voor de bedragen die koper heeft betaald voor het gebrekkige product.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 8: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. Hieronder valt in ieder geval de ondertekende huurovereenkomst in het geval van een drumstelabonnement. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 9: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 10: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  Dit geldt met name voor het drumstelabonnement, waarbij het drumstel eigendom blijft van Online Drumles tot er een aanvullende koopovereenkomst wordt gesloten die het huurcontract ontbindt. 
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 14: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van zes maanden na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 15: Aanvullende bepalingen drumstelabonnement 

 1. Een drumstel kan uitsluitend gehuurd worden in combinatie met een maandabonnement. Een drumstelabonnement is daarmee een bundel, opgebouwd uit twee verschillende producten met twee verschillende prijzen.
 2. Een drumstelabonnement heeft altijd een corresponderende huurovereenkomst. 
 3. Een drumstelabonnement bevat altijd een borg, welke door koper/huurder voldaan dient te worden.
 4. Een drumstelabonnement heeft altijd een minimale huurperiode. Indien koper/huurder wenst eerder te stoppen met het abonnement, is deze aan Online Drumles het bedrag verschuldigd dat correspondeert met het totaal van de resterende incasso’ s van de minimale huurperiode.
 5. Prijzen, borg en minimale huurperiode worden genoemd in de huurovereenkomst. 
 6. Na de minimale huurperiode wordt het drumstelabonnement stilzwijgend verlengd. Deze is vervolgens maandelijks opzegbaar.
 7. Bij opzegging van een drumstelabonnement dient de koper/huurder het drumstel te retourneren. Dit is voor kosten van de koper/huurder en is tevens zijn verantwoordelijkheid. 
 8. Bij opzegging heeft de huurder de optie om het drumstel te kopen.
 9. Indien koper/huurder niet aan de betaalverplichting voldoet, geldt al het genoemde in artikel 3.
 10. In aanvulling op artikel 3 wordt bij vordering opgeteld de van het drumstel dan geldende nieuwwaarde. 
 11. Bij opzeggen van het drumstelabonnement, dient de koper/huurder binnen een redelijke termijn (twee weken), het drumstel te retourneren.
 12. Bij het niet retourneren van het drumstel na opzegging van het drumstel abonnement, is de koper/huurder in gebreke. Het drumstelabonnement loopt door tot het drumstel is geretourneerd.
 13. Het niet retourneren van het drumstel maakt dat de volledige prijs van de bundel bij de openstaande betalingsverplichting wordt opgeteld. Elke daaropvolgende maand waarin de huurder in gebreke blijft, wordt de bundelprijs bij de betalingsverplichting opgeteld. Hierbij wordt alleen gerekend met hele maanden, waarbij een nieuwe maand ingaat op de eerste dag van de nieuwe termijn.
 14. Om elke verwarring met betrekking tot lid 9  t/m 13 en artikel 3 te voorkomen: wanneer huurder in gebreke is, loopt zijn betalingsverplichting maandelijks op met de bundelprijs tot het moment dat het drumstel is geretourneerd. 
 15. Indien vordering van het drumstel zelf niet mogelijk blijkt, wordt de dan geldende nieuwwaarde bij de openstaande betaling opgeteld.
 16. Een drumstel kan uitsluitend worden geplaatst bij en gebruikt door koper/huurder. Meer specifiek: het is niet de bedoeling dat koper/huurder het drumstel uitleent dan wel verhuurt dan wel op wat voor manier dan ook ter beschikking stelt aan een derde buiten het adres overeengekomen op het huurcontract.

Artikel 16: Intellectueel eigendom

 1. Al het videomateriaal, ontwerpen, of wat voor creatieve werken dan ook blijven eigendom van Online Drumles. Het afnemen van een abonnement op Online Drumles maakt niet dat koper enige intellectueel eigendom kan claimen. Een abonnement op Online Drumles geeft slechts toegang tot de website.
 2. Het intellectueel eigendom opgenomen op de website van OnlineDrumles.nl blijft eigendom van OnlineDrumles.nl. Met het kopen van een abonnement op de lessen door de koper wordt de toegang tot het bekijken van de lessen verleent. Een koper zal zich nooit kunnen beroepen op het kopen van het intellectueel eigendom.
 3. Een Online Drumles abonnement staat op naam van koper.
 4. Gebruik van de website, anders dan eigen gebruik, is niet toegestaan, zonder expliciete en schriftelijke toestemming van verkoper. 
 5. Indien koper geen particulier is: Commercieel gebruik van de website door de koper is alleen mogelijk met een commerciële licentie welke schriftelijk is overeengekomen door verkoper.
 6. De onder lid 4 gestelde voorwaarden gelden ook voor non-profit organisaties, zoals stichtingen scholen en soortgelijke instanties.
 7. Op het openstellen van de website voor groot publiek geldt de in lid 4 gestelde voorwaarden.

Artikel 17:  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online Drumles is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 20: Verantwoordelijkheden van de koper

 1. De koper gebruikt de lesvideo’s en verkoper diensten uitsluitend voor privédoeleinden.
 2. De koper mag op geen enkele manier de lesvideo’s of diensten van Onlinedrumles.nl verspreiden door bijvoorbeeld de inhoud te kopiëren of account gegevens uit te lenen of te verhuren.
 3. De koper verklaart dat hij niet, volledig of gedeeltelijk, lesvideo’s of andere diensten van Onlinedrumles.nl zal kopiëren, ook niet voor eigen gebruik.
 4. De koper is verantwoordelijk voor zijn/haar eventuele recensies of reacties op lesvideo’s of pagina’s op het platform dat verkoper hiervoor biedt. Deze mogen geen (scheld)woorden of uitdrukkingen bevatten die discriminerend zijn of onnodig beledigend of aanstootgevend.
 5. Het is voor koper, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, niet toegestaan om les te geven bij andere muziekscholen.

Privacy beleid

Hiervoor verwijzen we u door naar ons Privacy Beleid.

Probeer het uit in jouw proefperiode.

Nu kan iedereen leren drummen!

Background circle Background circle Background circle Background circle Background circle Background circle Background circle Background circle Background circle
Sluiten